Algemene voorwaarden

1 Definities
1.1 Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs-of beroepsactiviteit vallen;
1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die aan de besloten vennootschap D`signFlor BVBA (statutair gevestigd te België en kantoorhoudende te 9140 Temse aan de Laagstraat 33), hierna ook te noemen “D`signFlor”, een opdracht tot het leveren c.q. verrichten van werkzaamheden, diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of aan D`signFlor verhuurt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit. Indien met de Opdrachtgever meerdere (rechts)personen worden bedoeld, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst en deze voorwaarden.
1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen D`signFlor en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.4 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door D`signFlor uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan het in opdracht aannemen, leveren, leggen en renoveren van harde en zachte vloeren, alsmede het egaliseren van ondervloeren. Dit alles in de ruimste zin van het woord, voor zowel bedrijven, particulieren en instellingen.
1.5 Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan D`signFlor ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door D`signFlor vervaardigde zaken, zoals maar uitdrukkelijk niet beperkt tot stukken en gegevensdragers (tekeningen en/of vergunningen).

2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (toekomstige) aanbiedingen, overeenkomsten inzake verkoop en/of leveringen en/of het verrichten van diensten en/of het aannemen van werk (hierna zowel tezamen als afzonderlijk: “werkzaamheden”) tussen D`signFlor en haar Opdrachtgever.
2.2 Afwijken van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen. De voorwaarden waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. Afwijken van deze voorwaarden geldt slechts voor de overeenkomst waarbij dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, tenzij de afwijking in een volgende overeenkomst wordt bevestigd.
2.3 Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever binden D`signFlor niet.
2.4 De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.
2.5 Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend zijn voor de Opdrachtgever omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW dan wel in strijd zijn met de bepalingen van dwingend consumentenrecht, buiten toepassing. De overige bepalingen blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing.
2.6 Indien D`signFlor niet steeds de stipte nakoming van deze Algemene Voorwaarden verlangt, heeft dit niet tot gevolg dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat in de toekomst niet de stipte nakoming van deze Algemene Voorwaarden kan worden verlangd.

3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van D`signFlor zijn steeds vrijblijvend, ook in het geval het aanbod een termijn voor aanvaarding bevat. Dit is slechts anders indien uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 D`signFlor kan niet aan zijn offertes c.q. aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 De prijzen in de offertes c.q. aanbiedingen zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden en/of omschrijvingen en werkzaamheden, alles wat niet in de offerte c.q. aanbieding wordt omschreven wordt gezien als meerwerk c.q. extra werk en zal aan Opdrachtgever separaat worden berekend.
3.4 De door D`signFlor in aanbiedingen en/of overeenkomsten opgegeven aantal uren zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
3.5 Een overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het vrijblijvende aanbod D`signFlor heeft bereikt en D`signFlor niet binnen 5 dagen na ontvangst van de aanvaarding het aanbod heeft herroepen. Het enkel uitbrengen door D`signFlor van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht D`signFlor niet tot het sluiten van een overeenkomst.
3.6 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod worden gebracht, komt in afwijking van het vorige lid bepaalde de overeenkomst eerst tot stand indien en zodra D`signFlor de Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen in het aanbod in te stemmen.
3.7 Offertes c.q. aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.8 Indien een opdracht op basis van stelposten en/of regie uren wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door D`signFlor gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door D`signFlor gemaakte kosten zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend.
3.9 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3.10 Indien slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overgelegd c.q. aangedragen, is D`signFlor niet gehouden aan de geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen gegevens zijn overgelegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overlegd.
3.11 Ten aanzien van alle aangeboden goederen en diensten gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties, met name wordt een uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de catalogi, brochures en/of stalen en monsters voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de Opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
3.12 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes c.q. aanbiedingen zijn gevoegd, getoond of medegedeeld, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden werkzaamheden, goederen en/of diensten. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van de werkzaamheden, goederen en/of diensten, verplichten D`signFlor niet tot enige vergoeding en geven de Opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling van de geleverde goederen, werkzaamheden en/of diensten te weigeren.
3.13 Indien de door een Opdrachtgever bestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn en door de fabrikant slechts in bepaald kwantum of standaardmaat worden geleverd, zal de Opdrachtgever gehouden zijn het gehele kwantum c.q. de goederen met de standaardmaten af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die goederen naar de prijs per eenheid respectievelijk per standaardmaat te voldoen.
3.14 Indien de uitvoering van een opdracht, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan D`signFlor wordt opgedragen, is Opdrachtgever verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen vijf (5) dagen franco aan D`signFlor terug te zenden.

4 Wijziging en annulering van overeenkomsten
4.1 Gehele of gedeeltelijke wijziging van de overeenkomst door de Opdrachtgever is slechts mogelijk indien D`signFlor daarmee schriftelijk instemt. Leidt een gehele of gedeeltelijke wijziging van de overeenkomst tot meerwerk c.q. extra werk c.q. meer kosten, dan worden deze doorberekend aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de wijziging in de overeenkomst en vrijwaart D`signFlor ter zake.
4.2 Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van D`signFlor is de Opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.
4.3 Aan een schriftelijke instemming als in lid 2 genoemd verbindt D`signFlor in ieder geval de voorwaarde dat zij gerechtigd is om aan de Opdrachtgever een schadeloosstelling in rekening te brengen, welke niet lager kan zijn dan 20 % van het factuurbedrag van de geannuleerde overeenkomst. De Opdrachtgever blijft daarnaast verplicht en gehouden de bij D`signFlor ontstane schade te vergoeden. Onder deze schade wordt onder meer begrepen de door D`signFlor geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die D`signFlor reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. Ingeval van gehele of gedeeltelijke annulering door de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart hij D`signFlor ter zake.
4.4 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar het oordeel van D`signFlor blijkt dat het ten behoeve van een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te leveren goederen en/of diensten te wijzigen en/of aan te vullen, zal D`signFlor de Opdrachtgever hiervan alsmede van de daarmee verband houdende extra kosten in kennis stellen, waarna de overeenkomst al dan niet geheel of gedeeltelijk zal worden gewijzigd. D`signFlor kan nimmer ten gevolge van een dergelijke wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de Opdrachtgever.
4.5 D`signFlor heeft het recht de overeengekomen prestatie te wijzigen, indien dit gelet op de omstandigheden naar het oordeel van D`signFlor voor het goed uitvoeren van het werk noodzakelijk is.
4.6 Indien de wijziging, bedoeld in lid 5 meerwerk met zich meebrengt, wordt dit aangemerkt als een kostenverhogende omstandigheid als bedoeld in artikel 6 lid 1 e.v. met inachtneming van het daarin bepaalde.

5 Prijzen en prijswijzigingen
5.1 Alle door D`signFlor opgegeven prijzen gelden exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde heffingen en verhogingen, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is vermeld. Op onze website zijn alle prijzen €/m2 en inclusief btw.

5.2 Tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, worden alle zaken en werkzaamheden geleverd en/of uitgevoerd tegen de op het moment van aflevering en/of uitvoering door D`signFlor vastgestelde prijzen en/of tarieven (hierna tezamen genoemd: “prijzen”) en condities.
5.3 Indien conform het in lid 2 van dit artikel bepaalde een andere prijs is overeengekomen dan die geldt op het moment van aflevering en/of uitvoering, en na de dag van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren om wat voor reden dan ook (waaronder mede, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, begrepen valutaschommelingen, verhogende arbeids- materiaal- of vervoerskosten, lonen of sociale lasten en alle overheidsmaatregelen welke kostenverhogend werken ten gevolge waarvan de kostprijs wordt verhoogd) is D`signFlor gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
5.4 In geval er sprake is van een aanneemsom, zijn in de aanneemsom niet begrepen alle kosten met betrekking tot de bemonstering dan wel van de te verwijderen materialen en gronden, als onder meer bedoeld in de Wet Bodembescherming en andere milieuwetgeving alsmede premies van daarvoor af te sluiten verzekeringen alsmede alle kosten met betrekking tot manipulatie, zoals controle, bemonstering, wegen, meten en in ontvangst nemen onder gerechtelijke expertise.
5.5 Voor bijzondere prestaties, ongewone bijzonder tijdrovende en/of inspanningsvereiste werkzaamheden en extra werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden op aanwijzing van enig overheidsorgaan welke niet waren opgenomen in de (aanneem)overeenkomst, kan steeds een extra naar redelijkheid vast te stellen loon door D`signFlor bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
5.6 Voor verticaal boorwerk in opwaartse richting geldt een opslag van 100%. D`signFlor is voorts gerechtigd haar prijzen en tarieven met 100% te verhogen indien zij op verzoek van de Opdrachtgever werkzaamheden dient te verrichten op zater-, zon- en algemeen erkende feestdagen.

6 Kostenverhogende omstandigheden
6.1 In dit artikel worden onder kostenverhogende omstandigheden verstaan: omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de aanneemovereenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die D`signFlor niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen.
6.2 Indien de kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in lid 1 intreden heeft D`signFlor aanspraak op bijbetaling met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden.
6.3 D`signFlor zal indien zij van oordeel is dat de kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal in dat geval op korte termijn overleg plegen met D`signFlor in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed. Indien opdrachtgever het hiervoor genoemde overleg niet pleegt wordt hij geacht met verrekening of vergoeding van de kostenverhoging in te stemmen.
6.4 Voor wijzigingen als bedoeld in artikel 4 lid 5 en het in rekening brengen van kostenverhogende omstandigheden is geen schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever vereist.
6.5 De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding als bedoeld in lid 3, het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen, waarna het door opdrachtgever verschuldigde door D`signFlor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal worden vastgesteld.

7 Betalingen
7.1 Alle betalingen aan D`signFlor dienen, zonder aftrek van enige korting, inhouding, compensatie of verrekening van andere vorderingen en zonder opschorting, te geschieden op de door D`signFlor op de factuur aangegeven wijze en binnen de daarop aangegeven termijn. Indien er geen betalingstermijn is aangegeven, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde de fatale betalingstermijn.
7.2 D`signFlor is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van de voor de gehele levering gemaakte kosten.
7.3 D`signFlor is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen in de door haar gewenste vorm, alvorens (verder) te presteren.
7.4 De Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van D`signFlor zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan D`signFlor te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat D`signFlor daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van D`signFlor tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
7.5 Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.
7.6 Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij vervolgens een contractuele rente verschuldigd van 2 % per maand (cumulatief) over het verschuldigde, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, onverminderd de overige rechten die D`signFlor ten opzichte van de Opdrachtgever wegens niet of niet tijdige betaling geldend kan maken.
7.7 D`signFlor is gerechtigd en bevoegd, wanneer zich een situatie van verzuim voordoet, zoals omschreven in lid 6 van dit artikel, om de uitvoering van de overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken, totdat de Opdrachtgever integraal aan zijn openstaande financiële verplichtingen heeft voldaan.
7.8 Indien D`signFlor genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daaronder vallende voor rekening van de Opdrachtgever, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste gefixeerd wordt op 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 500,--.

8 Uitvoering van de overeenkomst
8.1 De Opdrachtgever dient D`signFlor tijdig alle gegevens te verstrekken die vereist zijn voor de adequate uitvoering van de overeenkomst door D`signFlor.
8.2 De Opdrachtgever dient er tevens voor zorg te dragen dat D`signFlor tijdig, in ieder geval op eerste verzoek van D`signFlor, kan beschikken over het terrein c.q. de ruimte waarin of waarop de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Voorts dient de Opdrachtgever er voor zorg te dragen dat er voldoende gelegenheid is voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materieel en/of hulpmiddelen.
8.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig, in ieder geval op eerste verzoek van D`signFlor, verwijderen van alle zich bovengronds aan de oppervlakte of ondergronds bevindende obstakels, die de werkzaamheden van D`signFlor of de kwaliteit van het werk nadelig kunnen beïnvloeden of hieraan schade kunnen toebrengen.
8.4 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, duidelijkheid en volledigheid van de aan D`signFlor in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verstrekte en/of ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen van welke aard dan ook en vrijwaart D`signFlor voor eventuele aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook.
8.5 Indien de Opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en inlichtingen niet, niet tijdig en/of niet volledig aan D`signFlor verstrekt dan wel er niet, niet tijdig en/of niet volledig voor zorg draagt dat D`signFlor kan beschikken over het terrein c.q. de ruimte, waarbij er bovendien voldoende gelegenheid is voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materieel en/of hulpmiddelen en het terrein c.q. de ruimte is ontdaan van alle obstakels die de kwaliteit van het werk nadelig kunnen beïnvloeden, dan wel de Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen jegens D`signFlor voldoet, is D`signFlor bevoegd en gerechtigd de nakoming van de overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te annuleren dan wel te wijzigen. D`signFlor kan nimmer ten gevolge van een dergelijke opschorting, ontbinding, annulering of wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de Opdrachtgever. In geval van een ontbinding, annulering of wijziging van de overeenkomst heeft D`signFlor wel het recht om, boven de al voor de uitvoering van de overeenkomst door haar gemaakte kosten, de Opdrachtgever een schadeloosstelling in rekening te brengen van 50 % van het factuurbedrag van het ontbonden, geannuleerde dan wel gewijzigde gedeelte van de overeenkomst, onverminderd het recht van D`signFlor op volledige schadevergoeding. Alsdan is de Opdrachtgever bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de ontbinding, annulering dan wel wijziging en vrijwaart hij D`signFlor ter zake.
8.6 D`signFlor is vrij in de wijze waarop zij de overeenkomst uitvoert, tenzij partijen daar schriftelijk expliciete afspraken over hebben gemaakt. Alle overeenkomsten worden door D`signFlor uitgevoerd in een door haar te bepalen volgorde.
8.7 D`signFlor mag afwijken van verstrekte gegevens en inlichtingen voor zover deze afwijking van geringe betekenis is. Afwijkingen van 10% of minder in het totale werk en afwijkingen, die alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
8.8 D`signFlor is steeds gerechtigd en bevoegd om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

9 Termijnen voor levering/uitvoering van werken
9.1 Een overeengekomen levertijd en/of tijd waarbinnen een zaak geleverd zal worden en/of de werkzaamheden zullen aanvangen en/of worden uitgevoerd is geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering, aflevering c.q. oplevering dient de Opdrachtgever D`signFlor schriftelijk in gebreke te stellen.
9.2 Het enkel verstrijken van de leverings- en/of uitvoeringstermijn levert geen verzuim aan de kant van D`signFlor op, ook niet in het geval van een schriftelijk overeengekomen fatale termijn van levering/uitvoering.
9.3 Bij niet tijdige levering/uitvoering dient D`signFlor eerst schriftelijk door de Opdrachtgever in gebreke te worden gesteld, waarbij D`signFlor een redelijke termijn tot nakoming dient te worden gegeven, welke termijn nooit korter kan zijn dan 30 dagen. D`signFlor kan binnen deze termijn nimmer schadeplichtig en in verzuim zijn.
9.4 De Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door D`signFlor gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering/uitvoering door D`signFlor mogelijk te maken.

10 Transport, opslag en risico
10.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke van door D`signFlor te leveren zaken wordt door D`signFlor bepaald, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Een en ander geschiedt altijd voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Ook in het geval franco levering is overeengekomen en zelfs in het geval een transporteur vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van D`signFlor zijn. D`signFlor is derhalve nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport tot levering.
10.2 Het aannemen van zaken van D`signFlor door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
10.3 D`signFlor is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt geschiedt dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
10.4 Ten onrechte aan D`signFlor geretourneerde goederen blijven voor risico van Opdrachtgever en eventuele vervoer-, transport- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.

11 Eigendomsvoorbehoud
11.1 De eigendom van de goederen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op Opdrachtgever over, nadat Opdrachtgever al hetgeen hij ter zake de overeenkomst met D`signFlor is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de goederen verrichte of te verrichten werkzaamheden.
11.2 Opdrachtgever mag de goederen, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
11.3 Opdrachtgever is verplicht en gehouden D`signFlor terstond schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten wensen te doen gelden op producten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

12 Reclames
12.1 D`signFlor zal zich inspannen om al het nodige te doen om te bewerkstelligen dat de door haar geleverde goederen en diensten voldoen aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen.
12.2 De Opdrachtgever is verplicht onmiddellijk na de uitvoering van de Overeenkomst, de door D`signFlor geleverde prestaties en zaken grondig te inspecteren op fouten en gebreken en bij aanwezigheid daarvan D`signFlor onmiddellijk doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de uitvoering en aflevering schriftelijk op de hoogte te brengen.
12.3 Indien de Opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen na de dag van uitvoering en aflevering D`signFlor wijst op de fouten en gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de Opdrachtgever geacht met de staat waarin de prestaties voornoemd zijn geleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclame.
12.4 De Opdrachtgever is gehouden de door hem geconstateerde fouten en gebreken nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal.
12.5 D`signFlor dient onmiddellijk in staat te worden gesteld de door de Opdrachtgever geconstateerde fouten en gebreken te controleren. Indien de door de Opdrachtgever geconstateerde fouten en gebreken naar het oordeel van D`signFlor terecht zijn, zal D`signFlor de keuze hebben hetzij een billijke schadevergoeding toe te kennen, met inachtneming van het in artikel 14 bepaalde, dan wel in overleg met de Opdrachtgever zorg te dragen voor een adequate oplossing zoals het kosteloos herstellen van de fouten en gebreken. In dat geval kan de Opdrachtgever nimmer enige aanspraak maken op vervangende of aanvullende schadevergoeding.
12.6 De door D`signFlor geleverde prestaties en zaken gelden in elk geval als deugdelijk, indien de Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de Opdrachtgever het bepaalde in dit artikel in acht heeft genomen.
12.7 Indien de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde termijn van veertien (14) dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert Opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van D`signFlor voor de Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
12.8 De Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te laten, op te schorten, dan wel uit te stellen indien D`signFlor in gebreke blijft met een deugdelijke nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of ernstige schuld.

13 Aansprakelijkheid en schade
13.1 D`signFlor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door de Opdrachtgever geleden schade, tenzij deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van D`signFlor. In dat geval is D`signFlor slechts aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van D`signFlor wordt gedekt, en wel tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
13.2 Indien de verzekeraar van D`signFlor om enige reden niet overgaat tot uitkering, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid in het voorkomende geval beperkt tot het factuurbedrag van de Overeenkomst met een maximum van € 25.000,--. D`signFlor is niet verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook, bedrijfsschade, immateriële schade of andere gevolgschade van de Opdrachtgever daarbij inbegrepen.
13.3 D`signFlor is niet aansprakelijk voor het op welke wijze dan ook beschadigen, verloren of teniet gaan, daaronder mede begrepen diefstal, van eigendommen van de Opdrachtgever die bij D`signFlor of bij door D`signFlor ingeschakelde derden zijn opgeslagen, in bewerking zijn of worden vervoerd.
13.4 D`signFlor is voorts niet aansprakelijk in geval van overmacht, zoals omschreven in artikel 14 van deze voorwaarden.
13.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van D`signFlor.
13.6 De Opdrachtgever dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekering van zijn eigendommen die bij D`signFlor zijn opgeslagen of bij door D`signFlor ingeschakelde derden zijn opgeslagen, in bewerking zijn of worden vervoerd.
13.7 Voor het geval meerdere opdrachtgevers tezamen een Overeenkomst met D`signFlor zijn aangegaan, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke verplichting van de Opdrachtgevers, voortvloeiende uit de Overeenkomst.

14 Overmacht
14.1 Omstandigheden buiten de wil en toedoen van D`signFlor om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet langer van D`signFlor kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden D`signFlor van de verplichtingen tot nakoming.
14.2 Onder overmacht wordt onder andere verstaan: oorlog, terrorisme, onrusten, natuurrampen, stormschade, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, brand, storingen in levering van energie, bedrijfsstoringen, in- en uitvoerverboden, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, verkeersbelemmeringen, diefstal van goederen, wanprestatie van derden die door D`signFlor zijn ingeschakeld evenals alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van leveranciers en distributeurs evenals bezorgproblemen in geval van zogenaamd moeilijk bezorgbare adressen zoals woonboten, woonwagens, huizen zonder brievenbus, gesloten flats en appartementencomplexen vallen ook onder deze overmachtsbepaling.
14.3 Ingeval van overmacht heeft D`signFlor het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding.

15 Ontbinding en beëindiging
15.1 Indien de Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst dan wel zich omstandigheden voordoen als vermeld in lid 2 van dit artikel, heeft D`signFlor het recht de Overeenkomst onmiddellijk tussentijds te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval zal de Opdrachtgever niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling en is de Opdrachtgever gehouden om alle schade, rente en kosten als gevolg van de tussentijdse ontbinding c.q. beëindiging aan D`signFlor te vergoeden.
15.2 D`signFlor is onder meer gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te ontbinden indien de Opdrachtgever in gebreke blijft tijdig te betalen of andere verplichtingen uit de Overeenkomst (inclusief deze voorwaarden) na te komen, of indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet of dreigt te gaan doen:
- op één of meerdere vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever wordt conservatoir of executoriaal beslag gelegd;
- het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd;
- de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
- aan de Opdrachtgever wordt, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend of zodanige surseance van betaling door de Opdrachtgever wordt aangevraagd;
- de Opdrachtgever overlijdt of onder curatele wordt gesteld;
- de onderneming van de Opdrachtgever wordt gestaakt en/of ontbonden en/of geliquideerd en/of aan een derde overgedragen;
- D`signFlor in staat van faillissement wordt verklaard;
- de Opdrachtgever handelingen verricht of nalaat, waardoor de goede naam van D`signFlor dan wel van derden waaronder andere Opdrachtgevers in ernstige mate in diskrediet wordt gebracht;
- de Opdrachtgever niet langer voldoet aan door of krachtens de wet gestelde regels of voorschriften;
- de Opdrachtgever melding maakt van een betalingsachterstand.
15.3 Indien D`signFlor op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn.
15.4 De Overeenkomst op afstand die tussen D`signFlor en de Consument is gesloten, kan door de Consument zonder opgave van redenen worden ontbonden binnen een termijn van 14 dagen na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.
15.5 In afwijking van lid 4 is het de Consument niet toegestaan om de Overeenkomst te ontbinden, indien de door D`signFlor te verrichten werkzaamheden zien op zaken die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.

16 Vrijwaring
16.1 Indien D`signFlor ter zake van enige schade of gedeelte van het schadebedrag waarvoor zij krachtens de overeenkomst c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de Opdrachtgever D`signFlor ter zake van deze schade volledig vrijwaren en D`signFlor alles vergoeden wat D`signFlor aan deze derde dient te voldoen.
16.2 De Opdrachtgever is tevens verplicht D`signFlor te vrijwaren voor schade van en/of door boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege, welke rechtstreekse voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht. Deze vrijwaringsverplichtingen van Opdrachtgever gelden tevens voor de leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij D`signFlor.

17 Rechten van intellectuele eigendom
17.1 De Opdrachtgever erkent dat D`signFlor eigenaar c.q. rechthebbende is van alle intellectuele eigendomsrechten, zoals maar nadrukkelijk niet beperkt tot octrooien, auteursrechten, merken, modellen, domeinnamen, handelsnamen, knowhow verband houdende met de werkzaamheden, goederen en/of diensten van D`signFlor. Er zal nimmer sprake zijn van enige overdracht en/of verlening van (gebruiks)licenties op voornoemde rechten aan de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Dit geldt ook in het geval werkzaamheden, producten en/of diensten door D`signFlor specifiek voor de Opdrachtgever zijn ontworpen, ontwikkeld en/of samengesteld.
17.2 Het is Opdrachtgever verboden gebruik te maken (waaronder tevens begrepen het aanbrengen van wijzigingen) van de intellectuele eigendomsrechten van D`signFlor zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van D`signFlor. In alle gevallen zal de Opdrachtgever de intellectuele eigendomsrechten van D`signFlor niet gebruiken op een manier die schadelijk is of kan zijn voor het onderscheidend vermogen, de reputatie, naam, eer, geldigheid van (de intellectuele eigendomsrechten van) D`signFlor, of schadelijk zijn voor het bedrijf of de handelsnaam van D`signFlor. De Opdrachtgever zal nooit een merk of handelsnaam gebruiken dat overeenkomt met een merk of handelsnaam van D`signFlor, die verwarring kan veroorzaken (inclusief indirecte verwarring) of misleidend kan zijn.
17.3 De Opdrachtgever zal D`signFlor onmiddellijk in kennis stellen van alle inbreuken of mogelijke inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van D`signFlor die tot zijn aandacht komen. Of juridische stappen met betrekking tot dergelijke inbreuken zullen worden genomen, wordt aan de keuze van D`signFlor over gelaten.
17.4 In geval van overtreding van dit artikel verbeurt de Opdrachtgever (voor elke schending) een direct opeisbare boete van € 30.000,-- (in woorden: dertigduizend euro), alsmede een boete van € 5.000,-- (in woorden: vijfduizend euro) voor elke dag of een deel van een dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd zijn verplichting tot volledige betaling van de door D`signFlor geleden schade indien deze schade meer bedraagt ​​dan voormelde boetes.

18 Geheimhouding
18.1 De Opdrachtgever verbindt zich ertoe alles te doen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van en over D`signFlor onder de aandacht wordt gebracht of geleverd in de handen van derden. Dit alles geldt niet indien er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking is en/of indien de Opdrachtgever aantoont dat bepaalde informatie al in het openbaar domein is, anders dan door een inbreuk op deze overeengekomen vertrouwelijkheid.
18.2 De Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat een door hem ingeschakeld personeelslid of door derden ingeschakelde personen die toegang hebben tot de in lid 1 bedoelde informatie, een geheimhoudingsplicht gelijk aan die in lid 1 wordt opgelegd.
18.3 In geval van schending van dit artikel verbeurt de Opdrachtgever (voor elke schending) een direct opeisbare boete van € 5.000,-- (in woorden: vijfduizend euro), alsmede een boete van € 1.500,-- (in woorden: vijftienhonderd euro) voor elke dag of ieder dagdeel dat de schending voortduurt, onverminderd zijn verplichting tot volledige betaling van de door D`signFlor geleden schade indien deze schade meer bedraagt ​​dan voormelde boetes.

19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1 Op Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het België recht van toepassing.
19.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere Overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, de uitvoering ervan inbegrepen, zullen naar keuze van D`signFlor exclusief worden beslecht door de rechtbank Oost-Vlaanderen, locatie Dendermonde.

20 Wijziging en uitleg van de voorwaarden
20.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank Overijssel.
20.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
20.3 Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
20.4 De wijzigingen en aanpassingen treden in werking 21 dagen na bekendmaking, tenzij anders is vermeld bij bekendmaking.