Bescherming persoonsgegevens

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) eLaminaat.Shop
eLaminaat.Shop hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy bieden wij jou een duidelijk overzicht hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te garanderen en gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. eLaminaat.Shop houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als eLaminaat.Shop zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mochten hier vragen over zijn, horen wij dat graag.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door eLaminaat.Shop verwerkt voor de volgende doeleinden:

Grondslag van deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan eLaminaat.Shop de volgende persoonsgegevens van jouw vragen:

Deze persoonsgegevens worden door eLaminaat.Shop opgeslagen voor de volgende periode:

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Wij kunnen jouw persoonsgegevens doorgeven aan onze partners.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Bewaartermijn
eLaminaat.Shop bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt te allen tijde recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde zaken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je te allen tijde recht om deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact op te nemen. Komen wij er samen niet uit vinden wij dat te allen tijde vervelend. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je vragen hebt over onze verklaring van het beschermen van persoonsgegevens of opmerkingen hebt, horen wij dat graag!